شهدای حوزه علمیه

نجف اشرف

شهيد فاضل شيخ محمّد فقيه