شهدای حوزه علمیه

نجف اشرف

شهيد حجة الإسلام شيخ مهدی فاضلی نيشابوری