شهدای حوزه علمیه

نجف اشرف

آية الله شهيد حاج شيخ محمّد تقی جواهری