شهدای حوزه علمیه

نجف اشرف

شهيد علاّمة سيد حسن قبانچي