شهدای حوزه علمیه

نجف اشرف

آية الله العظمى شهيد حاج ميرزا علی غروی تبريزی