شهدای حوزه علمیه

نجف اشرف

شهيد فاضل سيّد عبدالمهدی سرابی نجفی